1


BEFARING & KONSULTASJON (gratis)


Vi møtes i hagen hvor vi kan diskutere prosjektet, samt dine ønsker og behov, og jeg får da anledning til å danne meg et inntrykk av stedet.

Når vi er enig om prosjektets omfang, og beroende på størrelsen på hagen, og på terrengets kompleksitet, sender jeg deg et tilbud på designarbeidet.


2


OPPMÅLING & KARTLEGGING


Takker du ja til tilbudet kommer jeg tilbake og måler opp hagen.

Jeg tar også referansebilder, og registrerer hagens egenskaper, eksisterende beplantning osv.

Du fyller ut et skjema der dine ønsker og behov kartlegges. Du må ikke på dette tidspunkt  ta stilling til absolutt alle spørsmålene, men det kan være lurt å ha tenkt gjennom ting som kan vise seg å ha betydning for hvordan vi best mulig utnytter hagen din.

På grunnlag av dette lager jeg en 3D-modell av hus og hage, en tomteanalyse, og deretter begynner jeg på et utkast som første ledd i designprosessen.


3


LEVERING AV DESIGNSKISSE Vi tar et nytt møte, og ser på det første utkastet sammen Du vil da ha anledning til å stille spørsmål, og komme med tilbakemeldinger. Jeg justerer så designet, og sender deg den ferdige designskissen til godkjenning.

Designskissen leveres med påført mål, og kan brukes ved innhenting av priser hos anleggsgartner.


4


OPPFØLGINGVidere kan jeg være behjelpelig med følgende:


  • arbeidstegninger
  • lysdesignplaner
  • organisere befaringer/hente inn priser fra entreprenør/ anleggsgartner
  • konsulentoppdrag under byggeprosessen

FASTPRIS OG TIMEBETALING


Prisen for en ferdig utarbeidet hageplan baseres på antall timer jeg anslår jeg vil bruke på prosjektet.

Antall timer avhenger av prosjektets kompleksitet, på størrelsen på hagen, hvor skrå, eller kupert den er, og om det skal bygges noe. Kupert terreng tar mye lenger tid å måle opp enn en flat, rettkantet tomt, og det tar også lenger tid å tegne opp en kupert hage i 3D. Er det byggeelementer i prosjektet, som f eks. hagestue, pergola, plassbygde hagemøbler osv., må disse også designes, og tegnes.


Hagedesign


Inkluderer befaring, oppmåling og analyse av hagen, møte for gjennomgang av Oppdragsgivers ønsker samt utarbeiding av design i 3D på grunnlag av utfylt kartleggingsskjema.

Justeringer av levert design utføres innenfor en ramme på fire timer.

Videre justeringer faktureres på timebasis.

Innspill til materialer og planter leveres vha. moodboards.

Tegninger av design leveres med påførte mål for innhenting av tilbud. 

Justeringer etter avlevert ferdig design, samt arbeidstegninger, detaljtegninger osv. faktureres på timebasis, om ikke noe annet er avtalt på forhånd. Timejobbing avtales i forkant, og jeg vil alltid forsøke å gi et anslag på antall timer jeg tror jeg bruker.


Arbeidstegninger og oppfølging


Oppstartsmøte med anleggsgartner for overlevering av tegninger og drøfting av praktiske løsninger.

Ny oppmåling og arbeidstegninger med mål når hagen er ryddet.

Rådgivning ved endringsbehov, oppfølging av anleggsgartners arbeid for å sikre at det utføres i tråd med designet. 


Plantedesign


Kartlegging av Oppdragsgivers preferanser.

Innspill til beplantning vha. moodboards.

Detaljert plantekart med plassering av alle planter.

Planteliste med artsnavn og antall.


Kjøring innen Bergen kommune er inkludert i tilbudet, og dekker all kjøring til/fra møter, befaringer, og oppmålingsturer.

Kjøring til møter utenfor Bergen kommune faktureres etter statens satser.